Uppdrag

Nuvarande uppdrag

 

Sv. Dyslexiföreningen. Från början av 1990-talet har jag suttit som företrädare för Dyslexiförbundet FMLS i styrelsen för Svenska Dyslexiföreningen som organiserar professionen i nära samarbete med forskarna inom Svenska Dyslexistiftelsen. De senaste året har jag där ett personligt mandat.

Regionombud för Sveriges Författarförbund. Jag är regionombud i Dalarna för Sveriges författarförbund, SFF.

Litteraturens hus i Dalarna. Jag är en av initiativtagarna till föreningen Litteraturens hus Dalarna, som bildades i april 2016. Jag sitter i dess programråd och har hand om webbsidan. Se mer här. Och här.

Läsrörelsen. Jag sitter med i Läsrörelsens Läsråd

Trafikverkets anpassade prov för körkort. Jag har haft förmånen att få vara med och utforma Trafikverkets anpassade prov för personer med läshinder. Sedan starten har jag också fått förmånen att under en heldag utbilda samtliga provförrättare synen på funktionsnedsättning samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi-

Jag driver med min sambo Barken galleri och bokstuga i Söderbärke.

Tidigare uppdrag

Från 1990 till 2002 satt jag i Dyslexiförbundet FMLS förbundsstyrelse.

Nationell handlingsplan. 1993 tog jag initiativ till den nationella handlingsplanen ”Satsning inför framtiden”. Den första handlingsplan där forskarna, profession och de som själva hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi tog upp vad som var väsentligt att göra. Där infördes just benämningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, för att markera frågans bredd och specifika svårigheter. Jag var redaktör för skriften som växte fram under ett års diskussioner. Skriften spreds i 120.000 ex och låg till grund för flera kommuners handlingsplaner. 2008-2010 hade jag uppdraget att som redaktör hålla i arbetet med den nya handlingsplanen ”Satsa på framtiden”.

Tidningen Läs & Skriv. Jag var i mitten av 1990-talet initiativtagare till och sitter sedan starten i redaktionen för tidningen Läs & Skriv. När den startasde hade vi två syften. Den skulle få en form som passar ovana läsare. Den skulle också fånga upp det intresse för frågan som vi förväntade oss av den då planerade dyslexikampanjen skulle väcka.

Dyslexikampanjen 1996/97. Initiativtagare till kampanjen var Elisabet Reslegård och jag arbetade i två år som hennes närmaste medarbetare. Till grund för kampanjen låg den nationella handlingsplanen ”Satsning inför framtiden”.

Dyslexifonden. Jag har varit med i styrelsen för Dyslexifonden sedan starten 1995 och blev år 2010 ordförande. Fonden var en gemensam verksamhet för flera organisationer, med syfte att driva kampanjen och kommande kampanjer. Idag tillhör fonden Dyslexiförbundet FMLS

Jag tog initiativ till och drev projektet Språka loss, tillsammans med Bodil Andersson Rack. Det syftade till att sammanfatta den kunskap som fanns om språket/skriftens tillgänglighet för personer som hade läs- och skrivsvårigheter som inte berodde på syn-, hörselnedsätninger eller utvecklingsstörning. Ett projekt finansierat av Arvsfonden med Dyslexiförbundet FMLS som huvudman. Läs Olle Josephssons språkspalt i anslutning till vårt avslutande seminarium.

Centrum för lättläst – LL-stiftelsen. Mitt engagemang och intresse för hur språket fungerar, inte minst i förhållande till oss som har läs- och skrivsårigheter/dyslexi, ledde, efter Språka loss-projektet, till att jag av regeringen utsågs att sitta i styrelsen för Centrum för lättläst. Där satt jag i ca 10 år tills verksamheten gick upp i Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM.

Lättlästutredningen Jag var sakkunnig i utredningen som pågick under våren 2013 och rekommenderade att Centrum för lättläst skulle inkorporeras med MTM.

Myndigheten för tillgängliga medier.  Då jag i tidigare projekt, både teoretiskt och praktiskt, arbetat för målgruppens behov av att få text och ljud synkroniserat – inte minst när det gäller Daisy-formatet – utsågs jag i början av 2000-talet, av regeringen, till medlem i styrelse för Talboks- och PunktskriftsBibliotekets,TPB. När TPB omorganiserades och blev Myndigheten för Tillgängliga Medier MTM, inrättades ett råd. Där ingick jag som Dyslexiförbundets representant fram till hösten 2015.

Dyslexiförbundets mediaprojekt. Jag tog initiativ till projektet som hade tre delar, att bygga en webbportal som skulle passa målgruppen med lässvårigheter och därför var hjälpta av blid och film i hög utsträckning. Vi skulle utbilda medlemmar på lokalplanet att filma och sköta sina egna delar av portalen och slutligen skulle resultaten i kombination med forskningsresultat och annat samlas under benämningen fungernademedier. Under tre år drev jag projektet tillsammans med Eva Hedberg, tillika tidningen läs&Skrivs redaktör. Här finns rapporten om hur vi tänkte: rapport-portalutveckling

Begripsam. Jag var tillsammans med Hans Hammarlund och Stefan Johansson initiativtagare till, och var en av två projektledare för det treåriga Arvsfondsprojektet Begripsam som beskrivs närmre på portalen fungerandemedier.se

Fungerandemedier.se. Jag var initiativtagare och är en av flera redaktörer/projektledare för portalen. Den var också projektet Begripsams ansikte utåt under projekttiden. Numer är det både en ideell förening och ett företag. Mer om det här: 

Nämnden mot diskriminering, Från våren 2011 till och med 2019 satt jag i Nämnden mot diskriminering. Nominerad av Handikapopförbunden HSO.

Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige bildades 2012. Jag sitter med i gruppen och är webbredaktör för gruppens portal. Gruppen ligger nu vilande. http://laslyft.se

Alla kan skriva. Jag har haft en mindre roll som sakkunnig i projektet Alla kan skriva.

Orden på jobbet Projekt som jag tog initiativ till och medverkade i under åren 2016 – 2019. *Det var ett sammarbete mellan Dyslexiförbundet, IF-Metall, Kommunalarbetareförbundet och Transportarbetareförbundet.

Begriplig text Projekt som jag tog initiativ till och medverkade i. Det drevs av Dyslexiförbundet i samverkan med FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Afasiförbundet, Autism och aspergerförbundet. Medverkade gjorde också MTM, Språkrådet, Nypon/Vilja förlag och andra.